Šta je HbA1c krvni parametar - glikozilirani hemogolobin

Šta je  HbA1c ?


Zašto se meri HbA1c krvni parametar - glikozilirani hemogolobin koji pokazuje stanje šećera u krvi u zadnja 3 meseca


Vaš lekar sumnja da imate Insulinsku rezistenciju, Metabolički sindrom, predijabetično stanje ili dijebetes. Sugeriše vam da uradite nalaz krvi i test opterećenja šećerom i insulinom. Dobili ste rezultate labaratorijskog nalaza.


Naišli ste na parameter HbA1c i pitate se šta označava taj parameter u krvi i zašto je on bitan za dijabetes.


Tu smo da vam približimo značaj ovog parametra, uz podsećanje šta je dijabetes:


Dijabetes mellitus predstavlja hrronično,progresivno oboljenje i jedna je od najčešćih nezaraznih bolesti.  Poznat još od vremena stare Grčke, u današnje vreme, zbog sve dramatičnijeg porasta prevalence, poprima oblik pandemije i u budućnosti može postati jedan od vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta.


U dijabetesu dolazi do promena u metabolizmu, ne samo ugljenih hidrata, već masti i proteina. Hronična hiperglikemija tokom bolesti povezana je sa nastankom oštećenja, disfunkcijom i slabljenjem funkcije različitih organa, naročito očiju, bubrega, nerava, srca i krvnih sudova. U više studija pokazano je da komplikacije povezane sa dijabetesom mogu biti odložene ili prevenirane pravilnom kontrolom glukoze u krvi, što i dalje ostaje primarni cilj u upravljanju dijabetesom.


Šta označava pojama HbA1c?


HbA1c se odnosi na glikozilirani hemogolobin. Nastaje kada hemoglobin, inače protein koji se nalazi u eritrocitima čija je glavna uloga da prenosi kiseonik kroz telo, vezuje glukozu i postaje glikoziliran. Merenjem ovog parametra može se govoriti o srednjim vrednostima šećera tokom dužeg vremenskog perioda. Naučno je dokazana povezanost viših vrednosti HbA1c  sa povećanim rizikom za razvoj dijabetičarskih komplikacija


Korišćenje HbA1c parametra za dijagnozu dijabetesa?


Prema najnovijim kriterijumima za dijagnozu dijabetesa prema American Diabetes Association dodat je i HbA1c kao dovoljno senzitivan i sprecifičan kriterijum za postavljanje dijagnoze dijabetesa. Njegova vrednost koja ukazuje na dijabetes jeste HbA1c >6,5%. Takođe, istraživanja su pokazala i visoku prediktivnu vrednost ovog parametra za naknadni razvoj dijabetesa. Normalne vrednosti HbA1c su 4-6% dok vrednosti 5,7-6,4% ukazuju na povećani rizik od razvoja dijabetesa, ali i kardiovaskularnih bolesti.


Tabela dozvoljeni Hb1c nivo u krviNormalni nivo HbA1c  4-6%


Rizičan nivo (Insulinska rezistencija) HbA1c  5,7-6,4%


Dijabetes nivo HbA1c >6,5%


Desno je tabela koja pokazuje stanje Hb1c parametra kod dijabetičara koji koriste lekove za kontrolu šećera. Nivo od 7 do 8 je dovolno dobar, ali sve preko 8 govori da ishrana i lekovi ne deluju dobro na stanje šećera u krvi.


Preporuka je da se smanji unos ugljenih hidrata u svakom slučaju i da se ishrana bazira na povrću i malo proteina i masti jer šećer biva stalno visok i oštećuje tkiva.


Korišćenje ovog parametra za dugotrajnu procenu glikemije je svojevrsni zlatni standard. Sniženje HbA1c ispod 7% smanjuje mikrovaskularne komplikacije tipa 1 i 2. Sniženje glikoziliranog hemoglobin za 1% može smanjiti rizik od mikrovaskularnih komplikacija čak do 35%.


Za pojedine pacijente sa dijabetesom tipa 2 npr. one sa kraćim trajanjem bolesti i bez kardiovaskularnih oboljenja cilj su niže vrednosti HbA1c <6,5%, ali ako to može biti postignuto bez značajne hipoglikemije ili drugih štetnih efekata.


BioLiver kapi za regeneraciju jetre i HbA1c nivo šećera u krvi


Suprotno, manje strogi ciljevi za HbA1c između 7,5 i 8% mogu biti odgovarajući za pacijente koji ne prepoznaju hipoglikemiju, one sa limitiranim životnim vekom ili pacijente koje imaju još neko oboljenje uz koje se ni kombinovanom terapijom ne može postići strikna kontrola glikemije.


Ipak vrednost HbA1c može da budu visoka iako je vrednost glikemije regulisana u poslednjih nekoliko nedelja. Moguća je i obratna situacija. Danas je uloga kako u dijagnostici tako i u terapiji velika, pre svega jer adekvatnom pratnjom ovog parametra adekvatno regulisati glikemiju a samim tim i sprečiti komplikacije.


Najbolji metod da se smanji HbA1c je dugotrajna Keto dijeta. Više o tome možete pročitati u članku Prirodno rešenje za Dijabetes. 

Milan Popović